Niniejszy regulamin stosuje się do wszelkiej sprzedaży towarów przez SC APIS DONAU SRL za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Korzystanie z niniejszej strony zakłada akceptację poniższych zasad i warunków.

APIS DONAU SRL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszej umowy, bez uprzedniego zawiadomienia stron.

 
1. Definicje
 

W rozumieniu niniejszego regulaminu, następujące terminy oznaczają:

  • beneficjent = osoby fizyczne lub prawne składające zamówienie na niniejszej stronie internetowej;
  • dostawca = spółka APIS DONAU SRL., zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod nr J34/1062/2014, Unikalny kod rejestracyjny RO32727091, posiadająca siedzibę zakładową przy Soseaua Vitan-Barzesti, Nr. 7D, Sektor 4, Bukareszt oraz otwarty punkt roboczy przy Strada Viilor Nr. 2, Alexandria, Teleorman, posiadająca stronę internetową www.apis-donau.ro
  • produkty  = rzeczy które będą dostarczone przez dostawcę na rzecz beneficjenta wskutek zawartej umowy;
  • zamówienie = elektroniczna forma komunikacji między beneficjentem a dostawcę, przez którą dostawca wyraża zgodę na dostawę zamówionych produktów, zaś beneficjent wyraża zgodę na uiszczenie równowartości zamówionych produktów;
  • umowa = zamówienie potwierdzone i zatwierdzone przez dostawcę.
 
2. Prawa autorskie

Prawa autorskie wobec całej treści niniejszej strony internetowej należą w całości do spółki www.Apis-Donau.ro i nie mogą być skopiowane albo wykorzystywane bez pisemnej zgody ich właściciela.

 

Osoby, które wchodzą na niniejszą stronę internetową mają prawo do oglądania całej jej treści oraz do wstawiania linków do tej strony internetowej na innych stronach internetowych o charakterze handlowym lub reklamowym.

 

Apis-Donau.ro zastrzega sobie prawo do odmowy współpracy z klientami, którzy zachowują się nieodpowiednio albo używają niecywilizowanego lub agresywnego słownictwa.

 
3. Poufność danych

Apis-Donau.ro gwarantuje ochronę i poufność waszych danych osobowych zgodnie z Ustawą nr 677/2001 dotyczącą ochrony osób w zakresie przetwarzania danych o charakterze osobowym oraz swobodnego przepływu tych danych, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami oraz Ustawy 506/2004 dotyczącej przetwarzania danych o charakterze osobowym oraz ochronie życia osobistego w sektorze komunikacji elektronicznej.

 

Zgodnie z Ustawą nr 677/2001, korzystacie z prawa dostępu do danych osobowych, z prawa do ich zmiany, prawa do żądania zaprzestania ich przetwarzania, prawa sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz z prawa do skorzystania z drogi sądowej. Możecie skorzystać z tych praw poprzez przesłanie pisemnego wniosku, podpisanego oraz opatrzonego datą, do siedziby firmy Apis Donau.

 

Każda próba dostępu do danych osobowych innego użytkownika, zmiany treści niniejszej strony internetowej albo wpływu na wydajność serwera na którym znajduje się strona internetowa www.Apis-donau.ro będzie uznana za usiłowanie oszustwa i będzie podlegać karze zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem rumuńskim przez właściwe władze.

 

Wasze dane są zbierane, w warunkach maksymalnego bezpieczeństwa, wyłącznie w celu rejestracji i przesłania złożonych zamówień. Apis-Donau.ro rekomenduje wszystkim rodzicom oraz prawnym opiekunom poinformowanie nieletnich, w jak najbardziej właściwy i odpowiedni sposób, o użytkowaniu danych o charakterze osobowym, w czasie użytkowania strony internetowej.

 
4. Zamówienie

Potwierdzenie zamówienia przez beneficjenta oznacza samo z siebie zaakceptowanie zasad i warunków narzuconych przez Apis-Donau.ro

 

Zamówienie uznaje się za złożone w chwili w której beneficjent potwierdzi je telefonicznie dostawcy. Zamówienie nie zostanie dostarczone jeżeli beneficjent uprzednio go nie potwierdzi. Niniejsza umowa wchodzi w życie po telefonicznym potwierdzeniu zamówienia przez jednego z operatorów Apis-Donau.ro

 
5. Sposoby płatności

Oddajemy wam do dyspozycji następujące sposoby zapłaty za zamówione produkty:

  • płatność online kartą
  • polecenie zapłaty
  • Płatność za pomocą PayPal
 
6. Gwarancja na produkty

Apis-Donau.ro zapewnia gwarancję na sprzedawane produkty, zgodnie z Ustawą 449/2003 dotyczącą sprzedawania produktów i gwarancjom z nim związanymi.

 
7. Gwarancja cen

Produkty sprzedawane na niniejszej stronie internetowej zawierają VAT.

Wydrukowana na fakturze cena zapłaty będzie taka sama jak ta opublikowana na stronie w chwili złożenia zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny produktów bez uprzedniego zawiadomienia, ale zobowiązujemy się do nie zmieniania wartości waszego zamówienia po jego telefonicznym potwierdzeniu przez naszych operatorów.

 
8.1 Dostawa zamówień

Dostawa zamówień jest dokonywana przez firmę kurierską, na adres dostawy dostarczony przy złożeniu zamówienia.

Dostawa jest dokonywana wyłącznie po jej telefonicznym potwierdzeniu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty (śmiertelność) spowodowane w czasie transportu do klienta.

Zamówienia mogą być osobiście odebrane z Punktu Roboczego w Alexandria (Strada Viilor Nr. 2 ), Teleorman.

 
8.2 Koszt transportu

Koszt dostawy zamówienia zostanie wam przekazany do wiadomości przez przedstawiciela sklepu.

 

8.3 Czas dostawy

Wasze zamówienie zostanie przetworzone i dostarczone w jak najszybszym czasie. Czas dostawy wynosi 1 – 2 dni robocze od potwierdzenia zamówienia, w przypadku, gdy na stronie zarejestrowana zostanie bardzo duża liczba zamówień, zastrzegamy sobie prawo do zwiększenia czasu dostawy.

 
8.4 Harmonogram dostaw

Produkty pszczelarskie: Dostawy są dokonywane w dniach Poniedziałek – Piątek  pomiędzy godzinami 09:00-17:00.

Materiał Biologiczny: Dostawy są dokonywane w dniach Poniedziałek – Czwartek  pomiędzy godzinami 09:00-17:00.

Przed dokonaniem dostawy skontaktuje się z wami jeden z kurierów w celu potwierdzenia adresu dostawy.

Jeżeli w tym czasie nie będziecie znajdować się pod adresem dostawy, możecie poprosić o dokonanie dostawy na inny adres albo wskazanie zakresu godzin w czasie których jesteście pod adresem na który chcieliście odebrać dostawę przy złożeniu zamówienia.

 
10. Reklamacje

Dla wszystkich reklamacji, sugestii, skarg lub pytań Apis-Donau.ro rekomenduje skontaktowanie się z nami pod adresem e-mail office@apis-donau.com albo uzupełnienie formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej.

 
11. Siła wyższa

Spółka Apis Donau SRL nie może być uznana za odpowiedzialną za opóźnienie w przesłaniu przesyłek w przypadku:

  • casus fortuitus: blokady drogowe, osiadanie terenu w pobliżu dróg, zerwania mostów, wypadków drogowych, problemów mechanicznych powstałych w środku transportu etc.;
  • przypadku naturalne: opady deszczu, pożary, powodzie, śnieg lub lód etc.;

• przypadki spowodowane działaniami ludzkimi: wojny, stanem wyjątkowym, strajki, rewolucje etc.

 
12. Ograniczenie odpowiedzialności

Spółka Apis Donau SRL nie odpowiada za dokładność danych dostarczonych użytkownikowi albo za błędy, omyłki, zaniechania, opóźnienia albo przerwanie przesyłu danych niezależnie od przyczyny.

 

Spółka Apis Donau SRL nie odpowiada za szkody na waszym komputerze albo wirusy, które mogłyby zainfekować wasz komputer albo inne wyposażenie wskutek załadowania dowolnej treści, wejścia na stronę internetową albo jej użytkowania.

 

Spółka Apis Donau SRL nie odpowiada za żaden rodzaj szkody (włącznie z, ale bez ograniczenia jej do szkód spowodowanych utraconymi danymi, utraconymi zyskami) wynikającymi z użytkowania, albo niezdolności do użytkowania, informacji dostępnych na niniejszej stronie internetowej, nawet jeżeli spółka została powiadomiona o tym, że istnieje możliwość wystąpienia tego rodzaju szkód.

 
13. Właściwość

Prawem właściwym jest prawo rumuńskie. Wszystkie spory dotyczące wykładni, wykonywania albo wygaśnięcia niniejszych zasad i warunków będą rozstrzygane przez przedstawicieli stron (beneficjenta i dostawcę).