Настоящите правила се прилагат за всички продажби на стоки от SC APIS DONAU SRL чрез този уебсайт.

Използването на този уебсайт предполага приемане на условията, които можете да намерите по-долу.

APIS DONAU SRL си запазва правото да прави допълнителни промени в този договор, без предварително да уведомява страните.

1. Определения
Част от настоящия регламент са следните термини, определени като:

  • Бенефициент = частно лице или дружество, което прави поръчка на този уебсайт;
  • Доставчик = дружество APIS DONAU SRL, идентифицирано в Търговския регистър J34/1062/2014, уникален регистрационен код RO32727091 със седалище в Vitan-Barzesti Road, Nr. 7D, Sector 4, Bucharest и работно място, открито в Viilor Street Nr. 2 Alexandria, Teleorman, притежаващо уебсайт www.apis-donau.com
  • Продукт = стоки, които доставчикът трябва да достави на бенефициера в резултат на споразумението;
  • Поръчка = електронна форма на комуникация между клиента и доставчика, при която доставчикът се съгласява с исканата доставка, а получателят се съгласява да плати за поръчаните продукти;
  • Споразумение = поръчка, потвърдена и валидирана от доставчика.

2. Авторско право
Авторските права върху всички материали на този уебсайт принадлежат на www.Apis-Donau.com и не могат да бъдат копирани или използвани без писменото разрешение на собственика.
Лицата, които имат достъп до този уебсайт, имат право да разглеждат пълното съдържание и да поставят връзки в този уебсайт към други уебсайтове с търговска или рекламна цел.
Apis-Donau.com си запазва правото да откаже работа с клиенти, които имат неподходящо поведение или нецивилизован език и проявяват агресия.

3. Защита на личните данни
Apis-Donau.com гарантира за защитата и неприкосновеността на вашите лични данни в съответствие със закона. 677/2001 относно защитата на отделни лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и съгласно Закон 506/2004 относно обработката на лични данни и неприкосновеността на личния живот в електронните комуникации.
Съгласно Закон № 677/2001, имате право на достъп до измененията на личните данни, право на прекратяване на обработката, право на възражение срещу обработката им и право да се обърнете към съда. Можете да упражните тези права, като изпратите писмено искане, подписано и датирано, на адрес на дружеството Apis Donau.

Всеки опит за достъп до личните данни на друг потребител с цел промяна на съдържанието на този уебсайт или въздействие върху работата на сървъра, на който работи сайтът www.Apis-Donau.com, ще се счита за опит за измама и ще се наказва съгласно действащото наказателно право от компетентните органи.

Вашите лични данни се събират при максимална сигурност само с цел регистрация и изпълнение на направените поръчки. Apis-Donau.com съветва всички родители да информират децата си по по-справедлив и подходящ начин, относно използването на лични данни, когато използват сайта.

4. Поръчка
Потвърждаването на поръчката от страна на клиента води до приемане на условията, предоставени от Apis-Donau.com

Поръчката може да се счита за приета от доставчика, когато операторът на уебсайта потвърди по телефона или по имейл.

Ние никога няма да изпратим поръчка без предварително потвърждение.

5. Методи на плащане
Предлагаме следните начини за плащане на поръчаните продукти:

– Плащане с кредитна карта
– Банков превод (директен банков превод);
– Плащане чрез PayPal.

6. Гаранция за продукта
Apis-Donau.com предоставя гаранция за всички продукти, предлагани на пазара, съгласно Закон 449/2003 относно продажбата на стоки и свързаните с тях гаранции.

7. Ценова гаранция
Покупната цена, отпечатана във фактурата, ще бъде същата като тази, която е показана на сайта при извършване на поръчката.
Запазваме си правото да променяме цената на продуктите без предизвестие, но поемаме отговорност, тъй като стойността на вашата поръчка няма да се промени след потвърждаването й от нашите телефонни оператори.

8.1 Поръчки за доставка
Доставката ще бъде извършена чрез експресна куриерска фирма на адреса, попълнен в поръчката.
Доставката се извършва само след потвърждаване на плащането.

8.2 Разходи за доставка
Цената за доставка на поръчката ще бъде съобщена от търговеца на дребно. Тя зависи от държавата, в която ще бъде доставена.

8.3 Време за доставка
Вашата поръчка ще бъде обработена и доставена във възможно най-кратък срок. Времето за доставка е 1-2 работни дни. То зависи от държавата, в която ще бъде доставена.

8.4 График за доставка
За Европа доставките се извършват в сряда, четвъртък и петък.
За Румъния доставките се извършват в понеделник и петък.

10. Оплаквания
За всякакви оплаквания, предложения или въпроси Ви препоръчваме да се свържете с нас чрез имейл office[@]apis-donau.com или като посетите: www.apis-donau.com/contact/

11. Форс мажорни обстоятелства
Apis Donau SRL не може да носи отговорност за забавени доставки в случаите:
– случайни събития: блокиране на пътя, свличане на земни маси в близост до пътя, падане на мостове, злополуки, механични повреди, които могат да възникнат в процеса на транспортиране, и др;- природни причини: бури, пожари, наводнения, сняг или замръзване и др;
– човешки причини: война, стачки, революции и др.

12. Отказ от отговорност
Компанията Apis Donau SRL не носи отговорност за точността на данните, предоставени на потребителя, или за грешки, заблуди, неуспехи, забавяния или прекъсвания в потока от данни по каквато и да е причина.

Дружеството Apis Donau SRL не носи отговорност за повреди на компютърната ви система или за вируси, които могат да заразят вашия компютър или друго оборудване в резултат на изтеглянето на каквото и да е съдържание, достъпа или използването на този уебсайт.

Дружеството Apis Donau SRL не носи отговорност за каквито и да било щети (включително, но не само, щети, произтичащи от загуба на данни, пропуснати ползи), произтичащи от използването или невъзможността за използване на информацията, представена на този уебсайт, дори и ако дружеството е било уведомено за възможността за такива щети.

13. Юрисдикция
Приложимото право е румънското право. Всички спорове, свързани с тълкуването, изпълнението или прекратяването на настоящите Общи условия, се решават по взаимно съгласие от представители на страните (клиент и доставчик). При невъзможност за постигане на споразумение между страните, споровете се решават по съдебен ред от съответния компетентен съд.